Иницијатива

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Ул. Немањина бр. 11
11000 Београд

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Ул. Немањина бр. 22-26
11000 Београд

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Ул. Немањина бр. 22-26
11000 Београд

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Булевар Михајла Пупина бр. 2
11000 Београд

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Ул. Немањина бр. 22-26
11000 Београд

На основу члана 34. став 1. Закона о Влади Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 55/2005, 71/2005 – испр., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – одлука УС, 72/2012, 7/2014 – одлука УС и 44/2014) Синдикат Полиције и Полицијских старешина, подноси Влади Републике Србије, као овлашћеном предлагачу закона следећу:

ИНИЦИЈАТИВУ

за измену и допуну постојећих, као и доношење нових законских и подзаконских прописа у области здравства, рада и социујалне заштите, унутрашњих послова и правосуђа у циљу стварања правног оквира за обављање делатности пружања сексуалних услуга и социјалну и здравствену заштиту пружалаца сексуалних услуга
Синдикат Полиције и Полицијских Старешина предлаже Влади Републике Србије, Министарству унутрашњих послова, Министарству здравља, Министарству правде и Министарству финансија састављање предлога измена и допуна постојећих законских и подзаконских прописа, као и састављање предлога нових прописа, и њихово достављање Народној скупштини Републике Србије на усвајање, а све у циљу стварања правног оквира за обављање делатности пружања сексуалних услуга и социјалну и здравствену заштиту пружалаца сексуалних услуга.
Образложење
Синдикат Полиције и Полицијских Старешина се одређени временски период залаже за увођење у правни оквир у Републици Србији делатности пружања сексуалних услуга, са посебним освртом на здравствену и социјалну заштиту сексуалних радника (легализација проституције).
Пажњу јавности, поред саме теме, привукло је и то што управо један полицијски синдикат предлаже увођење овакве новине у наше законодавне оквире. Међутим, управо нас је искуство наших чланова, полицијских службеника који су чланови нашег синдиката, а који се на дневном нивоу, вршећи своју дужност, сусрећу са овом друштвеном појавом, приволело да поднесемо ову иницијативу.
Наиме, Синдикат Полиције и Полицијских Старешина, подноси предметну иницијативу из три разлога, које ћемо у наставку детаљно образложити, а то су:
I. Заштита јавног здравља, социјална заштита и заштита здравља сексуалних радника;
II. Разлози социјалне заштите и права на рад;
III. Борба против трговине људима и боља прерасподела рада полицијских службеника.

I Заштита јавног здравља, социјална заштита и заштита здравља сексуалних радница. Један од можда најважнијих друштвених аспеката предметне иницијативе јесте свакако питање јавног здравља, али ништа мање и питање социјалне и здравствене заштите сексуалних радника.
Пре свега, сведоци смо да у Републици Србији, у 21. веку, „цветају“ сексуално преносиве болести, што говоре бројни подаци здравствених установа. Тако је према подацима Института за јавно здравље „Др. Милан Јовановић Батут“ у Србији током 2016. регистровано 1.200 случајева полно преносивих болести од тога је сифилис регистрован код 159 особа, што је троструко више него 2006. године, гонореја код 100 пацијената што је двоструко више, док је највећи број оболелих од сифилиса, гонореје и хламидијазе регистрован међу младим особама узраста од 20 до 39 година.
Наравно, јасно је да нелегална проституција није једини, па можда чак ни највећи узрочник свих ових болести, али би увођење пружања сексуалних услуга у законски оквир свакако допринело борби против ширења наведених болести.
Здравствена заштита сексуалних радника јесте можда за њих саме и најважнији аспекат увођења њихове делатности у легалне токове. Наиме, сви сексуални радници уведени у одговарајуће евиденције у складу са прописима који уређују обраду података о личности и прихваћени од стране државних институција, били би у обавези да се одређени број пута у току године подвргну комплетним здравственим прегледима, о чему би им се издавала одговарајућа потврда, без које не би могли да обављају делатности.
Такође, сексуални радници би имали право на пуну здравствену заштиту, у складу са прописима о здравственом осигурању, што укључује и здравствену заштиту њихових партнера и потомака. На овај начин, заштитом здравља сексуалних радника, штитило би се и здравље нације у целини.
II Када се говори о социјалној заштити сексуалних радника, као једној од социјално најрањивијих друштвених група, увођење пружања сексуалних услуга у легалне токове донело би социјалну заштиту и пензију за сексуалне раднике, што би праћено борбом против стигматизације резултирало подизањем и унапређењем њиховог животног стандарда. Дакле сексуални радници имали би уплаћене доприносе, текао би им радни стаж, а били би заштићени у случају спречености за рад.
III Борба против трговине људима и боља прерасподела рада полицијских службеника.
а) Борба против трговине људима. Нажалост, што због самог положаја Републике Србије, која се налази на путу ка западној Европи, што због ниског животног стандарда, како у Србији тако и у источној Европи из које долази значајан број жртава трговине људима, сведоци смо значајног пораста броја жртава трговине људима.
Иако полицијских службеници чине све што је у њиховој моћи да сузбију вршење овог тешког кривичног дела, то је у конкретним условима изузетно тешко, јер се највећи број жртава плаши последица до којих би могло доћи у случају да ово кривично дело пријаве, како због законских последица по њих саме, јер се најчешће баве проституцијом, тако и саме освете трговаца, који су у највећем броју случајева долазе из кругова организованог криминала.
Управо из овог разлога, увођењем делатности пружања сексуалних услуга у легалне токове, полиција и правосуђе могли би у значајној мери да прате статус од стране државних институција прихваћених сексуалних радника и да у сваком тренутку реагују уколико би се установило да су жртве трговине људима.
Са друге стране, управо би за државу непознати сексуални радници, који буду откривени оперативним радом, будили сумњу у трговину људима, те би се даљим оперативним радом могло доћи до трговаца белим робљем који су их присилили да се баве проституцијом.
Претходно наведено је изузетно значајно, јер би сексуалним радницима било у интересу их државне институције прихвате и уведу у одговарајуће евиденције, јер би им на тај начин били омогућени сви видови заштите којима смо се бавили у претходном делу ове иницијативе, односно не би им било у интересу да обављају нерегистровану делатност и изложе се како законским репресалијама тако и могућег увлачења у круг трговине људима.
б) Боља прерасподела рада полицијских службеника. У случају увођења делатности пружања сексуалних услуга у правне оквире, стекли би се услови да се много више полицијских службеника распореди на послове борбе против трговине људима, чиме би се значајно допринело сузбијању вршења овог кривичног дела.

* * *

Имајући у виду све претходно наведено предлажемо да Влада Републике Србије, као и надлежна министарства најозбиљније размотре ову иницијативу и почну са припремањем законодавног оквира за увођење делатности пружања сексуалних услуга у правни оквир Републике Србије, што би резултовало изменом и допуном прописа, и/или доношења једног свеобухватног закона којим би се правно регулисало предметно питање.
Синдикат Полиције и Полицијских Старешина стоји на располагању Влади Републике Србије и надлежним министарствима у вези са свим питањима од значаја за предметну тему, и спреман је да се укључи у рад надлежних тела која ће се бавити овим питањем.

Београд, 27.11.2018.
Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић