ПИСМО О НАМЕРИ

Сврха питања и предлога Београдског синдиката полиције и полицијских старешина искључиво је усмерена ка јачању задовољавајућег материјалног стања полицијских службеника и осталих запослених, уважавајући реалност у Србији и финансијску могућност Министарства унутрашњих послова.

Овим путем Вам се обраћамо са циљем да у складу са нашим програмом, као и циљевима Министарства унутрашњих послова изражених у стратегији развоја, а за период 2011-2016 изразимо своју тежњу да својим пројектима и другим видом заједничког деловања унапредимо суштинско и професионално функционисање организационих јединица у МУП-у.

У даљем тексту бавићемо се једном од анализа унутрашњег уређења,утицаја екстерних фактора и других елемената који утичу на рад у Управи за обезбеђење, дошли смо до закључака да је неопходна хитна реорганизација Управе за обезбеђење како у управљању људским ресурсима тако и у управљању МТС и то у стратешким областима:

1. Организација и управљање по свим елементима :

– унапредити и реорганизовати управљање и руковођење

– развити систем управљања људским ресурсима

2. Безбедносни аспекти

3. Развити систем процедура у извршавању задатака

4. Развити систем заштите информација лица која се безбедоносно штите,са ситемом кретања у складу са Законом по поверљивости информација.

5. Систем унутрашње и екстерне контроле

Управа за обезбеђење одређених личности и објеката требала би да представља скуп интелектулано, физички припремљених полицијских службеника и руководећег кадра који својим искуством, стеченим знањима у потпуности одговарају профилу који је потребан за извршавење специфичних задатака, а са циљем заштите лица које се безбедоносно штите.

Искуство и чињенично стање говори нам да у периоду од 2008 године управљање људским ресурсима у овој организационој јединици представљао је лош одабир и селекцију кадрова за обављање постављених задатака, и овај вид пружања заштите свео на обичан полицијски посао, а стручно на ниво протоколарног са циљем задовољења бројног стања и пуко извршење задатака у виду статистичких форми. Као и систематизација која је спроведена супротно Закону о државним службеницима, а у делу људских ресурса, посебно довођењем кадрова на руководећа места из других организационих јединица, што је професионална деградација постојећих кадрова и стварање лоших међуљудских односа. Супротно кодексу и етичким нормама у МУП-у.

Дешавања у окружењу и наравно на глобалном плану овај вид ставља се на највиши ниво оперативно тактичког деловања, а имајући у виду потребу за координацијом на глобалном плану, као сарадњу других земаља и ослањање на постојеће капацитете у земљи и обрнуто. Као и долазак других оперативних група или појединаца на територију и линији рада.

Управа у савременим токовима у којима се крећу друге управе у свету требала би да обезбеди висок ниво функционалности, професионалности кроз циљ и мисију у будућности која у земљи и свету мора себе истаћи кроз препознатљивост, респектаболности, а свеукупно у једну репрезентативну целину са свим својим суштинксим употребним вредностима.

Својим пројектима желимо да професионално, стратешки у будућности постигнемо следеће циљеве:

Да Управа за обезбеђење лица и објеката:

1.Постане професионално препознатљива у целости

2.Постане репрезентативна, функционална и респектабилна организациона јединица у делокругу свог деловања.

3. Увођење савремених метода тактичког управљања .

4. Израда процедура у стратешком и тактичком спровођењу задатака

5. Израда проактивног модела у делокруку рада

Београдски синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић