ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

„Да сваком буде добро“ размишња посредник, односно медијатор, који у складу са законом покушава да помогне странкама у спору око било чега. Једна од Европских тековина, Медијација, промовисана је пре више година од стране Министарства правде, усвојен је нови закон 2014. године, а медијатори су основали своја нестраначка удружења медијатора.

Министарство правде нас је подсетило шта све представља Владавина права, односно Поглавље 23. Са једном веома корисном брошуром коју су поставили на интернет портал министарства, која садржи детаљни преглед прописа Републике Србије у области решавања спорова, успешно су приказали шта се подразумева у Европској Унији под именом „Владавина права“. Ми сведочимо да је свако деловање јавних извршитеља само по себи спорно или је резултат нерешеног спора.

Правни оквир за посредовање у решавању спорова и остале алтернативне начине решавања спорова у Републици Србији“ доступан на порталу органа државне управе јасно указује да су и на који начин су јавни извршитељи компромитовали законски оквир Републике Србије, ради
својих личних интереса и похлепе.

Брошура нас је подсетила, на страницама 113 и 114, да је Закон о извршењу и обезбеђењу одредио да „извршне исправе јесу“ и „споразум о решавању спора путем посредовања, који испуњава услове одређене законом којим се уређује посредовање у решавању спорова“, а да је „јавни извршитељ дужан да посредује између странака ради споразумног намирења извршног повериоца“ (под наводницима су цитати из закона). У складу са неведеним, Закон о посредовању у решавању спорова је одредио да „споразум о решавању спора путем посредовања може имати снагу извршне исправе“ (изведено из закона). То значи да су се јавни извршитељи послужили нејасноћама у матичном закону (о извршењу и обезбеђењу) и пропустили да странке упуте на поступак посредовања, односно медијације, у складу са законом. Тек након спроведеног поступка посредовања и у складу са успешним или неуспешним посредовањем требали су да сачине своје службене акте, односно решења о извршењу или да упуте странке на суд. Потпуно нам је јасно зашто тако нису урадили.Приходи би им били много мањи, а питање је да ли би им се уопште и исплатило да обављају послове јавних извршитеља.

Синдикат полиције и полицијских старешина је у претходним саопштењима „Верујем“ и „Окупација“ оголио морал и поступке јавних извршитеља. Овом приликом предлажемо измене и допуне Закона о извршењу и обезбеђењу којима се избегавају нејасноће и двосмислености у прописаној норми које јавни извршитељи немилосрдно искоришћавају на своју корист, а на штету извршних дужника. У даљем тексту са изнесеним предлозима, поред текста који већ сачињава норму који је приказан уобичајеним словима, додали смо и подвученим и болдираним словима означили наш предлог измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу.

Предлог измена и допуна је:

Извршење стране извршне исправе
Члан 46.
(1) Страна извршна исправа извршава се исто као домаћа, ако гласи на приватноправно потраживање и призната је пред домаћим судом у складу са законом.
Бришу се ставови (2), (3) и (4).

Разлози за побијање решења о извршењу.
Члан 74.
Извршни дужник може жалбом да побија решење о извршењу из следећих разлога који спречавају спровођење извршења:
(1) до (11) ….

(12) ако не постоји службени акт о окончању посредовања.

Дужност посредовања јавног извршитеља

Члан 137.
(1) Јавни извршитељ дужан је да посредује између странака ради споразумног намирења извршног повериоца.
(2) Уколико је јавни извршитељ спречен да посредује или пре посредовања основано очекује, односно ако у току посредовања закључи, да је за постизање споразума између странака ради извршења неопходна помоћ посредника, дужан је да писмено захтева да се у својству привременог заменика у поступак посредовања за постизање споразума између странака укључи и посредник уписан у Регистар посредника.

У складу са прописима, Синдикат полиције и полицијских старешина ће приступити поступку прикупљања потписа грађана Републике Србије за добијање подршке за подношење Народној Скупштини Републике Србије, у овом саопштењу, изнесеног предлога измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу.

Синдикат полиције и полицијских старешина ће јавности изнети став свог стручног тима у вези кршења прописа од стране јавних извршитеља и указаће на начин којим ће оштећени грађани моћи да се обрате надлежном тужилаштву.

Београд, 21.03.2019.

Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић